16.2.14

(...) gosto dos teus olhos fundos,
das tuas olheiras, teus olhares, tuas orelhas.